Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres siedziby - Centrum Kultury Wersalka ul. Kościelna 7a, 48-140 Branice, II p. pokój nr 9

Komisja ma swoje posiedzenia  w godz. 17.00 – 18.30.

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Branice, są

Przewodniczący:

Bartłomiej Kawulok

Członkowie:

Joanna Chwierut
Andrzej Olczak
Piotr Poleszczuk

Komisja inicjuje i podejmuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikające z przepisów art. 41 ust.1 i 3 ustawy, w szczególności poprzez:

 1. uczestniczenie w konstruowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok oraz w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Programu;
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym określonych w art. 25 i 26 ust.3 ustawy;
 3. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z zapisami ustawy;
 4. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych - w zakresie ustalonym w ustawie.

Komisja podejmuje działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

Jeżeli masz problem z alkoholem,możesz zgłosić się osobiście na posiedzenie Komisji lub telefonicznie zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: tel. 77 4868250, gdzie Twoja sprawa zostanie przekazana członkom Gminnej Komisji do dalszego rozpatrzenia.

Problem nadużywania alkoholu możesz też zgłosić Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeśli wiesz, iż w środowisku dzieje się krzywda dzieciom bądź osoby nadużywające alkoholu stwarzają zagrożenie dla siebie i innych.

 

 

Załączniki:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii PDFU_2020-12-14_XXVI-254-20.pdf
Harmonogram spotkań GKRPA PDFGKRPA - Harmonogram spotkań - 2022.pdf
Wniosek o dofinansowanie na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii PDFGKRPA - Wniosek o dofinansowanie - 2020.pdf

 

 

Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wersja XML