Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-06-29 - 2022/BZP 00230051/01 - Przetarg na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej i obiektów jednostek organizacyjnych w gminie Branice

Branice, dnia 29.06.2022r.

Zamówienie publiczne:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej i obiektów jednostek organizacyjnych w gminie Branice

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000230051%2F01

plik ogłoszenia:  PDF2022_BZP_00230051_01.pdf

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.07.2022r.

PDFOdpowiedzi-na-zapytania-202-07-04.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.07.2022r.

PDFInformacja z otwarcia ofert - 2022-07-07.pdf

 

 

Załączniki

PDFSWZ Zakup ee Gmina Branice-sig.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-sig.pdf
XLSXZałącznik nr 1a do SWZ - wykaz punktów poboru energii - oświetlenie.xlsx
XLSXZałącznik nr 1b do SWZ - wykaz punktów poboru energii obiekty.xlsx
PDFZałącznik nr 2a do SWZ Projektowane postanowienia umowy dla części 1 dla oświetlenia przes.pdf
PDFZałącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla części 2 dla potrzeb obiektów.pdf
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 4.1 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia .docx
DOCXZałącznik nr 4.2 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia .docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy odkupu energii OZE.pdf

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GMINIE BRANICE

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRANICE

1.3.) Oddział zamawiającego: Branice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Branice

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: PREDA Jacek Walski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560010003

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Korczaka 4/8

1.11.4.) Miejscowość: Ozimek

1.11.5.) Kod pocztowy: 46-040

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: preda@preda.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://preda.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GMINIE BRANICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50604b66-f78d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012338/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Branice i jej Jednostek Organizacyjnych w 2023r. - cz. 1 - oświetlenie przestrzeni publicznej, cz. 2 - obiekty

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/preda/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/preda/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
d. korzystanie z wbudowanej w PLATFORMIE funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
10. Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
a. kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);
b. podpis zaufany;
c. certyfikat osobisty;
d. dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf);
11. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BG.271.08.2022.BS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1a i 1b do SWZ w okresie dwunastu miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 41
Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 104,131

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6. W toku realizacji Umowy Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej zakresie do ± 50%, względem zużycia energii elektrycznej podanej w tabeli „Podstawowe informacje”. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
7. Zakres i zasady dokonania zmian:
a) zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii elektrycznej wg bieżących odczytów z układu pomiarowo - rozliczeniowego, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanego poniżej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
b) zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii elektrycznej wg bieżących odczytów z układu pomiarowo-rozliczeniowego, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanego poniżej odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
c) zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości ppe – wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości ppe wynikać może w szczególności z likwidacji ppe, powstania/nabycia nowego ppe, zmiany właściwości technicznych ppe, zmiany stanu prawnego lub technicznego ppe, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia bądź wyłączenia punktu poboru energii elektrycznej przez Zamawiającego. Dodanie nowych ppe będzie dokonywane z uwzględnieniem grup taryfowych ujętych w załączniku nr 1a i 1b do projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2a i 2b do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1a i 1b do SWZ w okresie dwunastu miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 79
Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1b do SWZ
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 731,823

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6. W toku realizacji Umowy Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej zakresie do ± 50%, względem zużycia energii elektrycznej podanej w tabeli „Podstawowe informacje”. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
7. Zakres i zasady dokonania zmian:
a) zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii elektrycznej wg bieżących odczytów z układu pomiarowo - rozliczeniowego, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanego poniżej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
b) zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii elektrycznej wg bieżących odczytów z układu pomiarowo-rozliczeniowego, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanego poniżej odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
c) zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości ppe – wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości ppe wynikać może w szczególności z likwidacji ppe, powstania/nabycia nowego ppe, zmiany właściwości technicznych ppe, zmiany stanu prawnego lub technicznego ppe, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia bądź wyłączenia punktu poboru energii elektrycznej przez Zamawiającego. Dodanie nowych ppe będzie dokonywane z uwzględnieniem grup taryfowych ujętych w załączniku nr 1a i 1b do projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2a i 2b do SWZ.
d) W niniejszym postępowaniu Zamawiający założył zużycie energii elektrycznej wg rzeczywistego zużycia w okresie rozliczeniowym dotyczącym roku 2021.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp) jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

O realizację zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub równoważnego dokumentu obowiązującego na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2a i załącznik 2b do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/preda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-30

Wersja XML