Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-03-02 - BG.6220.1.2.2022.AW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Uruchomienie bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach”

Branice,  dnia  25.02.2022r.

 

BG.6220.1.2.2022.AW

 

ZAWIADOMIENIE– OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) mając na uwadze art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

Wójt Gminy Branice
zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Uruchomienie bazy przeładunkowo-transportowej złomu oraz przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych, metodą aktywnego wapna, na polepszacze gleby w Branicach” planowanego do realizacji na działce ewid. nr: 246/19, obręb Branice  na wniosek  z dnia 18.01.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.01.2022r.) STRB-777 Sp. z o.o. ul. Główna 2, 48-140 Branice reprezentowany przez Prezesa Macieja Jamny.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach polegających na czynnym prawie do udziału w postępowaniu.

Strony mają prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach – ul. Słowackiego 3,  pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 47 (tj. instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.4)) i § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a (tj.  punkty do zbierania, w tym przeładunku złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych) oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c (tj. instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  ooś, w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2021, poz. 735) przewidujący  powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez ogłoszenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach: www.bip.branice.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3 oraz w rejonie planowanej  inwestycji (na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice).

Dostarczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, biuro nr 4 (parter). 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – zwane dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem danych osobowych stron przedmiotowego postępowania jest  Wójt Gminy Branice mający siedzibę w  Branicach 48-140,  ul. Słowackiego 3.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Gminy w Branicach,  48-140 Branice ul. Słowackiego 3, tel. 77 4868250 wew. 10, adres email: ,
 3. Dane osobowe stron przedmiotowego postępowania będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu;
 4. Podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych stron przedmiotowego postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i lit e) RODO
 5. Podanie przez strony przedmiotowego postepowania danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 6. Stronom przedmiotowego postępowania przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Branicach;
 7. Odbiorcami danych osobowych stron przedmiotowego postępowania będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe;
 8. Dane osobowe udostępnione przez strony przedmiotowego postępowania nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 10. Dane osobowe stron przedmiotowego postępowania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie  wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. zgodnie z instrukcją kancelaryjną i realizacją obowiązku archiwizacyjnego);
 11. Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Sekretarz Gminy
Katarzyna Herbut

 

 

Otrzymują :

 1. STRB-777 Sp. z o.o. ul. Główna 2, 48-140 Branice reprezentowana przez Prezesa
      Macieja  Jamny
 2. Strony postępowania poprzez ogłoszenie:
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  • na stronie internetowej bip.branice.pl
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
 3. a/a
Wersja XML