Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2022 roku

Posiedzenie z dnia 16-05-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIII / 448 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 - 2025 PDFU_2022-05-16_XLIII-448-22.pdf
XLIII / 447 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-05-16_XLIII-447-22.pdf
XLIII / 446 / 22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Branice PDFU_2022-05-16_XLIII-446-22.pdf
XLIII / 445 / 22 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027 PDFU_2022-05-16_XLIII-445-22.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 25-04-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLII / 444 / 22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2022r.” PDFU_2022-04-25_XLII-444-22.pdf
XLII / 443 / 22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki – Etap I PDFU_2022-04-25_XLII-443-22.pdf
XLII / 442 / 22 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Branice do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa PDFU_2022-04-25_XLII-442-22.pdf
XLII / 441 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 - 2025 PDFU_2022-04-25_XLII-441-22.pdf
XLII / 440 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-04-25_XLII-440-22.pdf
XLII / 439 / 22 w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” PDFU_2022-04-25_XLII-439-22.pdf
XLII / 438 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-04-25_XLII-438-22.pdf
XLII / 437 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-04-25_XLII-437-22.pdf
XLII / 436 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-04-25_XLII-436-22.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 21-03-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLI / 435 / 22 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wysoka PDFU_2022-03-21_XLI-435-22.pdf
XLI / 434 / 22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok PDFU_2022-03-21_XLI-434-22.pdf
XLI / 433 / 22 zmieniająca uchwalę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 - 2025 PDFU_2022-03-21_XLI-433-22.pdf
XLI / 432 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-03-21_XLI-432-22.pdf
XLI / 431 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2022-03-21_XLI-431-22.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 21-02-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XL / 430 / 22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2022 r.” PDFU_2022-02-21_XL-430-22.pdf
XL / 429 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022-2025 PDFU_2022-02-21_XL-429-22.pdf
XL / 428 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-02-21_XL-428-22.pdf
XL / 427 / 22 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków PDFU_2022-02-21_XL-427-22.pdf
XL / 426 / 22 zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Branice
PDFU_2022-02-21_XL-426-22.pdf
XL / 425 / 22 zmieniająca określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2022-02-21_XL-425-22.pdf
XL / 424 / 22 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Branice oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Branice na 2022 rok PDFU_2022-02-21_XL-424-22.pdf
XL / 423 / 22 w sprawie udzielenia przez Gminę Branice pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na realizację zadania pt. „Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 1220O w Branicach na wysokości Ośrodka Terapii
Uzależnień”
PDFU_2022-02-21_XL-423-22.pdf
XL / 422 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-422-22.pdf
XL / 421 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-421-22.pdf
XL / 420 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-420-22.pdf
XL / 419 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-419-22.pdf
XL / 418 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-418-22.pdf
XL / 417 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-417-22.pdf
XL / 416 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-416-22.pdf
XL / 415 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-415-22.pdf
XL / 414 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-414-22.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 17-01-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIX / 413 / 22 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU_2022-01-17_XXXIX-413-22.pdf
XXXIX / 412 / 22 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Nr XXXV/369/21 Rady Gminy Branice z dnia 15 listopada 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych PDFU_2022-01-17_XXXIX-412-22.pdf
XXXIX / 411 / 22 w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych PDFU_2022-01-17_XXXIX-411-22.pdf
XXXIX / 410 / 22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice PDFU_2022-01-17_XXXIX-410-22.pdf
XXXIX / 409 / 22 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2022-2030 PDFU_2022-01-17_XXXIX-409-22.pdf
XXXIX / 408 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022-2025 PDFU_2022-01-17_XXXIX-408-22.pdf
XXXIX / 407 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-01-17_XXXIX-407-22.pdf
XXXIX / 406 / 22 w sprawie rozpatrzenia petycji PDFU_2022-01-17_XXXIX-406-22.pdf
XXXIX / 405 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-405-22.pdf
XXXIX / 404 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-404-22.pdf
XXXIX / 403 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-403-22.pdf
XXXIX / 402 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-402-22.pdf
XXXIX / 401 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-401-22.pdf
XXXIX / 400 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-400-22.pdf

 

 

Wersja XML