Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2014 roku

Uchwały Rady Gminy Branice uchwalone w 2014 roku

 

 

Posiedzenie z dnia 28-11-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
I / 8 / 14  w sprawie powołania Komisji Statutowej PDFU_2014-11-28_I-8-14.pdf
I / 7 / 14  w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej PDFU_2014-11-28_I-7-14.pdf
I / 6 / 14  w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych PDFU_2014-11-28_I-6-14.pdf
I / 5 / 14  w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP PDFU_2014-11-28_I-5-14.pdf
I / 4 / 14  w sprawie powołania składu Komisji Rolno – Ekologicznej PDFU_2014-11-28_I-4-14.pdf
I / 3 / 14  w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo - Finansowej PDFU_2014-11-28_I-3-14.pdf
I / 2 / 14  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2014-11-28_I-2-14.pdf
I / 1 / 14  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2014-11-28_I-1-14.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 03-11-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIX / 407 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2014-11-03_XLIX-407-14.pdf
XLIX / 406 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2014-11-03_XLIX-406-14.pdf
XLIX / 405 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości PDFU_2014-11-03_XLIX-405-14.pdf
XLIX / 404 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2014-11-03_XLIX-404-14.pdf
XLIX / 403 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2014-11-03_XLIX-403-14.pdf
XLIX / 402 / 14  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  wspólnego  projektu w  ramach  konkursu  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  „Rozwój  miast  poprzez wzmocnienie  kompetencji  jednostek  samorządu  terytorialnego,  dialog  społeczny  oraz
współpracę  z przedstawicielami  społeczeństwa  obywatelskiego”  współfinansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
PDFU_2014-11-03_XLIX-402-14.pdf
XLIX / 401 / 14  w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. PDFU_2014-11-03_XLIX-401-14.pdf
XLIX / 400 / 14  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice PDFU_2014-11-03_XLIX-400-14.pdf
XLIX / 399 / 14  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2014-11-03_XLIX-399-14.pdf
XLIX / 398 / 14  w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Branice” na obszarze gminy Branice  PDFU_2014-11-03_XLIX-398-14.pdf
XLIX / 397 / 14  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie PDFU_2014-11-03_XLIX-397-14.pdf
XLIX / 396 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2014-11-03_XLIX-396-14.pdf
XLIX / 395 / 14  w sprawie zmiany uchwały zmieniającej budżet gminy PDFU_2014-11-03_XLIX-395-14.pdf
XLIX / 394 / 14  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2014-11-03_XLIX-394-14.pdf
XLIX / 393 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017 PDFU_2014-11-03_XLIX-393-14.pdf
PDFU_2014-11-03_XLIX-393-14_zał-nr-1.pdf
PDFU_2014-11-03_XLIX-393-14_zał-nr-2.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 13-10-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLVIII / 392 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych PDFU_2014-10-13_XLVIII-392-14.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 29-09-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLVII / 391 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2014-09-29_XLVII-391-14.pdf
XLVII / 390 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2014-09-29_XLVII-390-14.pdf
XLVII / 389 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków PDFU_2014-09-29_XLVII-389-14.pdf
XLVII / 388 / 14  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych PDFU_2014-09-29_XLVII-388-14.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 05-09-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLVI / 387 / 14  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2014-09-05_XLVI-387-14.pdf
XLVI / 386 / 14  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2014-09-05_XLVI-386-14.pdf
XLVI / 385 / 14  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2014-09-05_XLVI-385-14.pdf
XLVI / 384 / 14  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2014-09-05_XLVI-384-14.pdf
XLVI / 383 / 14  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2014-09-05_XLVI-383-14.pdf
XLVI / 382 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017 PDFU_2014-09-05_XLVI-382-14.pdf
PDFU_XLVI-382-14_załącznik-1.pdf
PDFU_XLVI-382-14_załącznik-2.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 25-08-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLV / 381 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2014-08-25_XLV-381-14.pdf
XLV / 380 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek PDFU_2014-08-25_XLV-380-14.pdf
XLV / 379 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2014-08-25_XLV-379-14.pdf
PDFU_XLV-379-14_załącznik-1.pdf
XLV / 378 / 14  w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej PDFU_2014-08-25_XLV-378-14.pdf
XLV / 377 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PDFU_2014-08-25_XLV-377-14.pdf
XLV / 376 / 14  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2014-08-25_XLV-376-14.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 30-06-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIV / 375 / 14  w sprawie przekazania nieruchomości PDFU_2014-06-30_XLIV-375-14.pdf
XLIV / 374 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości PDFU_2014-06-30_XLIV-374-14.pdf
XLIV / 373 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zamiany działek PDFU_2014-06-30_XLIV-373-14.pdf
XLIV / 372 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości PDFU_2014-06-30_XLIV-372-14.pdf
XLIV / 371 / 14  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFU_2014-06-30_XLIV-371-14.pdf
XLIV / 370 / 14  w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 maja 2014 r. na działalność Wójta Gminy Branice PDFU_2014-06-30_XLIV-370-14.pdf
XLIV / 369 / 14  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2014-06-30_XLIV-369-14.pdf
XLIV / 368 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017 PDFU_2014-06-30_XLIV-368-14.pdf
PDFU_XLIV-368-14_załącznik-1.pdf
PDFU_XLIV-368-14_załącznik-2.pdf
XLIV / 367 / 14  w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2013

PDFU_2014-06-30_XLIV-367-14.pdf

XLIV / 366 / 14  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2013  PDFU_2014-06-30_XLIV-366-14.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 19-05-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIII / 365 / 14  w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Branice" PDFU_2014-05-19_XLIII-365-14.pdf
XLIII / 364 / 14  w sprawie przekazania nieruchomości PDFU_2014-05-19_XLIII-364-14.pdf
XLIII / 363 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2014-05-19_XLIII-363-14.pdf
XLIII / 362 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2014-05-19_XLIII-362-14.pdf
XLIII / 361 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2014-05-19_XLIII-361-14.pdf
XLIII / 360 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2014-05-19_XLIII-360-14.pdf
XLIII / 359 / 14  w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Głubczyckiego w sprawie podziału Powiatu Głubczyckiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu PDFU_2014-05-19_XLIII-359-14.pdf
PDFU_XLIII-359-14_załącznik-1.pdf
XLIII / 358 / 14  w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego realizacji projektu „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków PDFU_2014-05-19_XLIII-358-14.pdf
XLIII / 357 / 14  w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego złożenia wniosku o  dofinansowanie przedsięwzięcia i realizacji projektu „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PDFU_2014-05-19_XLIII-357-14.pdf
XLIII / 356 / 14  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PDFU_2014-05-19_XLIII-356-14.pdf
PDFU_XLIII-356-14_załącznik-1.pdf
PDFU_XLIII-356-14_załącznik-2.pdf
PDFU_XLIII-356-14_załącznik-3.pdf

XLIII / 355 / 14  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2014-05-19_XLIII-355-14.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 14-04-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLII / 354 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek PDFU_2014-04-14_XLII-354-14.pdf
XLII / 353 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek PDFU_2014-04-14_XLII-353-14.pdf
XLII / 352 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek PDFU_2014-04-14_XLII-352-14.pdf
XLII / 351 / 14  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2014-04-14_XLII-351-14.pdf
XLII / 350 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017 PDFU_2014-04-14_XLII-350-14.pdf
PDFU_XLII-350-14_załącznik-1.pdf
PDFU_XLII-350-14_załącznik-2.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 24-03-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLI / 349 / 14  w sprawie nabycia nieruchomości PDFU_2014-03-24_XLI-349-14.pdf
XLI / 348 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości PDFU_2014-03-24_XLI-348-14.pdf
XLI / 347 / 14  w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 grudnia 2013 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach PDFU_2014-03-24_XLI-347-14.pdf
XLI / 346 / 14  w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków stanowiących fundusz sołecki PDFU_2014-03-24_XLI-346-14.pdf
XLI / 345 / 14  w sprawie przystąpienia do programu pod nazwą „Opolska Karta Rodziny i Seniora” PDFU_2014-03-24_XLI-345-14.pdf
XLI / 344 / 14  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z  Powiatem  Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę Branice projektu pn. „Budowa użytecznych usług  ePUAP  oraz  kreowanie  świadomości  mieszkańców  w  celu  stworzenia elektronicznej  administracji  publicznej"  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki PDFU_2014-03-24_XLI-344-14.pdf
XLI / 343 / 14  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego PDFU_2014-03-24_XLI-343-14.pdf
XLI / 342 / 14  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2014-03-24_XLI-342-14.pdf
XLI / 341 / 14  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2014-03-24_XLI-341-14.pdf
XLI / 340 / 14  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2014-03-24_XLI-340-14.pdf
XLI / 339 / 14  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2014-03-24_XLI-339-14.pdf
XLI / 338 / 14  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2014-03-24_XLI-338-14.pdf
XLI / 337 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017 PDFU_2014-03-24_XLI-337-14.pdf
PDFU_XLI-337-14_załącznik-1.pdf
PDFU_XLI-337-14_załącznik-2.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 17-02-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XL / 336 / 14  w sprawie darowizny nieruchomości PDFU_2014-02-17_XL-336-14.pdf
XL / 335 / 14  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2014-02-17_XL-335-14.pdf
XL / 334 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 PDFU_2014-02-17_XL-334-14.pdf
XL / 333 / 14  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2014 r. PDFU_2014-02-17_XL-333-14.pdf
XL / 332 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków PDFU_2014-02-17_XL-332-14.pdf
XL / 331 / 14  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PDFU_2014-02-17_XL-331-14.pdf
XL / 330 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2014-02-17_XL-330-14.pdf
XL / 329 / 14  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2014-02-17_XL-329-14.pdf
XL / 328 / 14  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok PDFU_2014-02-17_XL-328-14.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 20-01-2014r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIX / 327 / 14  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok PDFU_2014-01-20_XXXIX-327-14.pdf
XXXIX / 326 / 14  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2014 rok PDFU_2014-01-20_XXXIX-326-14.pdf
XXXIX / 325 / 14  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania PDFU_2014-01-20_XXXIX-325-14.pdf
XXXIX / 324 / 14  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 PDFU_2014-01-20_XXXIX-324-14.pdf
XXXIX / 323 / 14  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 PDFU_2014-01-20_XXXIX-323-14.pdf
XXXIX / 322 / 14  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 PDFU_2014-01-20_XXXIX-322-14.pdf
XXXIX / 321 / 14  w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania PDFU_2014-01-20_XXXIX-321-14.pdf
XXXIX / 320 / 14  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna  PDFU_2014-01-20_XXXIX-320-14.pdf
XXXIX / 319 / 14  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice PDFU_2014-01-20_XXXIX-319-14.pdf
XXXIX / 318 / 14  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU_2014-01-20_XXXIX-318-14.pdf
XXXIX / 317 / 14  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2014-01-20_XXXIX-317-14.pdf
Wersja XML