Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-04-28 - BG.6220.2.32.2020.AW - Obwieszczenie o wezwaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko”

Branice, dnia 26.04.2021r.

 

BG.6220.2.32.2020.AW

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w toku postępowania  administracyjnego  toczącego się na wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Marka Pituła w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice”  przewidzianego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 246/4 obręb Branice, Wójt Gminy Branice

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, biuro nr 4 od poniedziałku do piątku, w godz. pracy Urzędu.

 

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie/udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

 1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
 2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
 3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

 

Otrzymują:

 1. BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa -  Pełnomocnik Pan Marek Pituła
 2. a/a
Wersja XML