Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko pracy ds. podatków i opłat

Stanowisko pracy ds. podatków i opłat

Wróblewska Małgorzata

 

pokój: II piętro, numer 29

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 29

e-mail: ,  

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z wymiarem podatków od osób  fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w sołectwach Branice, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Jakubowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice i Wódka,
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z wymiarem podatku rolnego i leśnego od osób prawnych.
 3. Wydawanie zaświadczeń o opłacaniu podatku oraz potwierdzających fakt figurowania bądź nie figurowania w ewidencji podatków lokalnych.
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych, ulg uznaniowych oraz odwołań.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych, ulg uznaniowych pod kątem pomocy de minimis i pomocy publicznej.
 6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych prowadzonych podatków i opłat.
 7. Prowadzenie całości spraw związanych ze składanymi przez osoby prawne deklaracjami w zakresie podatków rolnego i leśnego w tym ich kontrola pod względem formalno- rachunkowym.
 8. Prowadzenie całości spraw związanych ze składanymi przez osoby fizyczne informacjami podatkowymi w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, w tym ich kontrola pod względem formalno-rachunkowym.
 9. Przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników zgodnie z planem kontroli.
 10. Prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.
 11. Prowadzenie całości zadań związanych z przygotowaniem poświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 12. Prowadzenie całości zadań związanych z przygotowaniem zaświadczeń dotyczących pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wynikających z ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
 13. Prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń związanych z kartami ewidencji opłat składek na ubezpieczenie rolników,  które znajdują się w Urzędzie Gminy w Branicach.
 14. Bieżąca obsługa klientów w zakresie działania stanowiska pracy.
 15. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych – zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 16. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta
Wersja XML