Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-05-31 - BG.6220.8.18.2016.AW - Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia raportu Inwestora dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice,  dnia  31. 05. 2017r.

 

 

Nr BG.6220.8.18.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

 

Wójt Gminy Branice  działając na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 31.05.2017r. pismem nr BG.6220.8.18.2016.AW wezwano do uzupełnienia raportu Inwestora dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jego treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 4. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530, a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

 

 

Otrzymują:

  1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice
  2. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

Wersja XML