Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2017 roku

Uchwały Rady Gminy Branice uchwalone w 2017 roku

 

Posiedzenie z dnia 11-12-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIV / 359 / 17 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywnie w przyszłość – wykorzystaj swoją szansę!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08 - Integracja społeczna PDFU_2017-12-11_XXXIV-359-17.pdf
XXXIV / 358 / 17 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2017-12-11_XXXIV-358-17.pdf
XXXIV / 357 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. PDFU_2017-12-11_XXXIV-357-17.pdf
XXXIV / 356 / 17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowie PDFU_2017-12-11_XXXIV-356-17.pdf
XXXIV / 355 / 17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach PDFU_2017-12-11_XXXIV-355-17.pdf
XXXIV / 354 / 17 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzonych dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania PDFU_2017-12-11_XXXIV-354-17.pdf
XXXIV / 353 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2017-12-11_XXXIV-353-17.pdf
XXXIV / 352 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2017-12-11_XXXIV-352-17.pdf
XXXIV / 351 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2017-12-11_XXXIV-351-17.pdf
XXXIV / 350 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2017-12-11_XXXIV-350-17.pdf
XXXIV / 349 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2017-12-11_XXXIV-349-17.pdf
XXXIV / 348 / 17 w sprawie załatwienia skargi z dnia 16 października 2017r. na działalność Wójta Gminy Branice. PDFU_2017-12-11_XXXIV-348-17.pdf
XXXIV / 347 / 17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. PDFU_2017-12-11_XXXIV-347-17.pdf
XXXIV / 346 / 17 w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2018-2021 PDFU_2017-12-11_XXXIV-346-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 20-11-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIII / 345 / 17 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2017-11-20_XXXIII-345-17.pdf
XXXIII / 344 / 17 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 PDFU_2017-11-20_XXXIII-344-17.pdf
XXXIII / 343 / 17 w sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadania publicznego z zakresu budowy przejścia dla pieszych na ul. Szpitalnej w Branicach PDFU_2017-11-20_XXXIII-343-17.pdf
XXXIII / 342 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2017-11-20_XXXIII-342-17.pdf
XXXIII / 341 / 17 w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach PDFU_2017-11-20_XXXIII-341-17.pdf
XXXIII / 340 / 17 w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych PDFU_2017-11-20_XXXIII-340-17.pdf
XXXIII / 339 / 17 w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo - Finansowej PDFU_2017-11-20_XXXIII-339-17.pdf
XXXIII / 338 / 17 w sprawie  przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy do  Wójta Gminy Branice. PDFU_2017-11-20_XXXIII-338-17.pdf
XXXIII / 337 / 17 w sprawie  przekazania skargi na Wójta Gminy Branice do  Komisji Rewizyjnej PDFU_2017-11-20_XXXIII-337-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 16-10-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXII / 336 / 17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice PDFU_2017-10-16_XXXII-336-17.pdf
XXXII / 335 / 17 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2017-10-16_XXXII-335-17.pdf
XXXII / 334 / 17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2017 rok PDFU_2017-10-16_XXXII-334-17.pdf
XXXII / 333 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2017-10-16_XXXII-333-17.pdf
XXXII / 332 / 17 w sprawie zgody na zamianę nieruchomości PDFU_2017-10-16_XXXII-332-17.pdf
XXXII / 331 / 17 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2017-10-16_XXXII-331-17.pdf
XXXII / 330 / 17 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2017-10-16_XXXII-330-17.pdf
XXXII / 329 / 17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości PDFU_2017-10-16_XXXII-329-17.pdf
XXXII / 328 / 17 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach PDFU_2017-10-16_XXXII-328-17.pdf
XXXII / 327 / 17 w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice PDFU_2017-10-16_XXXII-327-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 18-09-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXI / 326 / 17 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliszczycach PDFU_2017-09-18_XXXI-326-17.pdf
XXXI / 325 / 17 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach PDFU_2017-09-18_XXXI-325-17.pdf
XXXI / 324 / 17 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowie PDFU_2017-09-18_XXXI-324-17.pdf
XXXI / 323 / 17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice PDFU_2017-09-18_XXXI-323-17.pdf
XXXI / 322 / 17 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV//229/17 z 9  stycznia  2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020 PDFU_2017-09-18_XXXI-322-17.pdf
XXXI / 321 / 17 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Branice PDFU_2017-09-18_XXXI-321-17.pdf
XXXI / 320 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2017-09-18_XXXI-320-17.pdf
XXXI / 319 / 17 w sprawie najmu nieruchomości PDFU_2017-09-18_XXXI-319-17.pdf
XXXI / 318 / 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie w ośmioletnią szkołę podstawową PDFU_2017-09-18_XXXI-318-17.pdf
XXXI / 317 / 17 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, Szkoły
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie
PDFU_2017-09-18_XXXI-317-17.pdf
XXXI / 316 / 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Branicach PDFU_2017-09-18_XXXI-316-17.pdf
XXXI / 315 / 17 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2017-09-18_XXXI-315-17.pdf
XXXI / 314 / 17 w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania za 1-sze półrocze PDFU_2017-09-18_XXXI-314-17.pdf
XXXI / 313 / 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022 PDFU_2017-09-18_XXXI-313-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 21-08-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXX / 312 / 17 w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli PDFU_2017-08-21_XXX-312-17.pdf
XXX / 311 / 17 w sprawie przejęcia prowadzenia  Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach PDFU_2017-08-21_XXX-311-17.pdf
XXX / 310 / 17 w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych  przez Gminę Branice. PDFU_2017-08-21_XXX-310-17.pdf
XXX / 309 / 17 w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Branice PDFU_2017-08-21_XXX-309-17.pdf
XXX / 308 / 17 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego” w Branicach na nazwę ulicy „Główna" PDFU_2017-08-21_XXX-308-17.pdf
XXX / 307 / 17 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2017-08-21_XXX-307-17.pdf
XXX / 306 / 17 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2017-08-21_XXX-306-17.pdf
XXX / 305 / 17 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2017-08-21_XXX-305-17.pdf
XXX / 304 / 17 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV//229/17 z 9 stycznia  2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020 PDFU_2017-08-21_XXX-304-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 19-06-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIX / 303 / 17 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2017-06-19_XXIX-303-17.pdf
XXIX / 302 / 17 w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych  przez Gminę Branice. PDFU_2017-06-19_XXIX-302-17.pdf
XXIX / 301 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2017-06-19_XXIX-301-17.pdf
XXIX / 300 / 17 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2017-06-19_XXIX-300-17.pdf
XXIX / 299 / 17 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2017-06-19_XXIX-299-17.pdf
XXIX / 298 / 17 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV//229/17 z 9  stycznia  2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020 PDFU_2017-06-19_XXIX-298-17.pdf
XXIX / 297 / 17 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 PDFU_2017-06-19_XXIX-297-17.pdf
XXIX / 296 / 17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2016 PDFU_2017-06-19_XXIX-296-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 15-05-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVIII / 295 / 17 w sprawie sprostowania błędu PDFU_2017-05-15_XXVIII-295-17.pdf
XXVIII / 294 / 17 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2017-05-15_XXVIII-294-17.pdf
XXVIII / 293 / 17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Głubczyckiego PDFU_2017-05-15_XXVIII-293-17.pdf
XXVIII / 292 / 17 w sprawie  powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Branice PDFU_2017-05-15_XXVIII-292-17.pdf
XXVIII / 291 / 17 w sprawie najmu nieruchomości PDFU_2017-05-15_XXVIII-291-17.pdf
XXVIII / 290 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2017-05-15_XXVIII-290-17.pdf
XXVIII / 289 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2017-05-15_XXVIII-289-17.pdf
XXVIII / 288 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2017-05-15_XXVIII-288-17.pdf
XXVIII / 287 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości PDFU_2017-05-15_XXVIII-287-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 24-04-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVII / 286 / 17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2017-04-24_XXVII-286-17.pdf
XXVII / 285 / 17 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV//229/17 z 9  stycznia  2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020 PDFU_2017-04-24_XXVII-285-17.pdf
XXVII / 284 / 17 w sprawie dotacji na zakup oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach PDFU_2017-04-24_XXVII-284-17.pdf
XXVII / 283 / 17 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/261/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego we Włodzieninie poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w Lewicach PDFU_2017-04-24_XXVII-283-17.pdf
XXVII / 282 / 17 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy PDFU_2017-04-24_XXVII-282-17.pdf
XXVII / 281 / 17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Branice instrumentem płatniczym PDFU_2017-04-24_XXVII-281-17.pdf
XXVII / 280 / 17 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2017-04-24_XXVII-280-17.pdf
XXVII / 279 / 17 w sprawie załatwienia skargi z dnia 1 marca 2017 r. na działalność Wójta Gminy Branice. PDFU_2017-04-24_XXVII-279-17.pdf
XXVII / 278 / 17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice. PDFU_2017-04-24_XXVII-278-17.pdf
XXVII / 277 / 17 w sprawie zgody na zamianę nieruchomości PDFU_2017-04-24_XXVII-277-17.pdf
XXVII / 276 / 17 w sprawie sprostowania błędu w treści Uchwały nr XXVI/263/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego PDFU_2017-04-24_XXVII-276-17.pdf
XXVII / 275 / 17 w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’ PDFU_2017-04-24_XXVII-275-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 20-03-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVI / 274 / 17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2017-03-20_XXVI-274-17.pdf
XXVI / 273 / 17 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice PDFU_2017-03-20_XXVI-273-17.pdf
XXVI / 272 / 17 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice PDFU_2017-03-20_XXVI-272-17.pdf
XXVI / 271 / 17 w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Branice do  Komisji Rewizyjnej PDFU_2017-03-20_XXVI-271-17.pdf
XXVI / 270 / 17 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2017-03-20_XXVI-270-17.pdf
XXVI / 269 / 17 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV//229/17 z 9  stycznia  2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020 PDFU_2017-03-20_XXVI-269-17.pdf
XXVI / 268 / 17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2017 r. PDFU_2017-03-20_XXVI-268-17.pdf
XXVI / 267 / 17 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2017-03-20_XXVI-267-17.pdf
XXVI / 266 / 17 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2017-03-20_XXVI-266-17.pdf
XXVI / 265 / 17 w sprawie załatwienia skargi z dnia 9 stycznia 2017 r. na działalność Wójta Gminy Branice PDFU_2017-03-20_XXVI-265-17.pdf
XXVI / 264 / 17 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice. PDFU_2017-03-20_XXVI-264-17.pdf
XXVI / 263 / 17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego PDFU_2017-03-20_XXVI-263-17.pdf
XXVI / 262 / 17 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice PDFU_2017-03-20_XXVI-262-17.pdf
XXVI / 261 / 17 w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego we Włodzieninie poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w Lewicach PDFU_2017-03-20_XXVI-261-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 20-02-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXV / 260 / 17 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Branice. PDFU_2017-02-20_XXV-260-17.pdf
XXV / 259 / 17 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Branice PDFU_2017-02-20_XXV-259-17.pdf
XXV / 258 / 17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2017-02-20_XXV-258-17.pdf
XXV / 257 / 17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2017-02-20_XXV-257-17.pdf
XXV / 256 / 17 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2017-02-20_XXV-256-17.pdf
XXV / 255 / 17 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2017-02-20_XXV-255-17.pdf
XXV / 254 / 17 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2017-02-20_XXV-254-17.pdf
XXV / 253 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2017-02-20_XXV-253-17.pdf
XXV / 252 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2017-02-20_XXV-252-17.pdf
XXV / 251 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2017-02-20_XXV-251-17.pdf
XXV / 250 / 17 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Branice PDFU_2017-02-20_XXV-250-17.pdf
XXV / 249 / 17 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Branice na lata 2017 -2019 PDFU_2017-02-20_XXV-249-17.pdf
XXV / 248 / 17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego PDFU_2017-02-20_XXV-248-17.pdf
XXV / 247 / 17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice PDFU_2017-02-20_XXV-247-17.pdf
XXV / 246 / 17 w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Branice do  Komisji Rewizyjnej PDFU_2017-02-20_XXV-246-17.pdf
XXV / 245 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  z opłat i określenia trybu ich pobierania PDFU_2017-02-20_XXV-245-17.pdf
XXV / 244 / 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok PDFU_2017-02-20_XXV-244-17.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 09-01-2017r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIV / 243 / 17 w sprawie  wniosku z dnia 28 grudnia 2016r. dotyczącego zasadności wypłaty diety Radnej. PDFU_2017-01-09_ XXIV-243-17.pdf
XXIV / 242 / 17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Branice PDFU_2017-01-09_ XXIV-242-17.pdf
XXIV / 241 / 17 w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 PDFU_2017-01-09_ XXIV-241-17.pdf
XXIV / 240 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2017-01-09_ XXIV-240-17.pdf
XXIV / 239 / 17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych na 2017 rok PDFU_2017-01-09_ XXIV-239-17.pdf
XXIV / 238 / 17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 2017 rok PDFU_2017-01-09_ XXIV-238-17.pdf
XXIV / 237 / 17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno-Ekologicznej na 2017 rok PDFU_2017-01-09_ XXIV-237-17.pdf
XXIV / 236 / 17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej na 2017 rok PDFU_2017-01-09_ XXIV-236-17.pdf
XXIV / 235 / 17 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok PDFU_2017-01-09_ XXIV-235-17.pdf
XXIV / 234 / 17 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2017 rok PDFU_2017-01-09_ XXIV-234-17.pdf
XXIV / 233 / 17 w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych PDFU_2017-01-09_ XXIV-233-17.pdf
XXIV / 232 / 17 w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo - Finansowej PDFU_2017-01-09_ XXIV-232-17.pdf
XXIV / 231 / 17 w sprawie powołania składu Komisji Rolno - Ekologicznej PDFU_2017-01-09_ XXIV-231-17.pdf
XXIV / 230 / 17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok PDFU_2017-01-09_ XXIV-230-17.pdf
XXIV / 229 / 17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice
na lata 2017-2020
PDFU_2017-01-09_ XXIV-229-17.pdf

 

 

Wersja XML