Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-01-03 - Nr BG.6220.6.6.2016.AW - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Branice, dnia 03.01.2017r.

Nr BG.6220.6.6.2016.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 03.01.2017 roku zostało wydane postanowienie Nr BG.6220.6.5.2016.AW stanowiący załącznik nr 1 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na działce o nr ew. 35/5 obręb ew. 0019 Wysoka, gm. Branice"

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

 

 

Załączniki

PDFPostanowienie_BG_6220_6_5_2016_AW_2017_01_03.pdf

Wersja XML