Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego / Referatu Spraw Obywatelskich

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego / Referatu Spraw Obywatelskich

Misiurka Jolanta

 

  1. Zakres działania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego / Referatu Spraw Obywatelskich obejmuje w szczególności:

1) Zadania określone w przepisach o aktach stanu cywilnego.

2) Prowadzenie postępowania w sprawie zmian imion i nazwisk zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

3) Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz akcji kurierskiej.

4) Przyjmowanie w obecności dwóch świadków woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

5) Wykonywanie zadań własnych Gminy z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.

6) Prowadzenie i obsługę kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie.

7) Sprawowanie funkcji zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Branice.

8) Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

  1. Kierownik USC - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich ponosi odpowiedzialność za wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań przez następujące stanowiska:

1)  Stanowisko ds. ewidencji ludności  i dowodów osobistych

2)  Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony p-pożarowej  i dodatków mieszkaniowych.

Wersja XML